portfolio > photography

mushroom, South Philly strip mall
mushroom, South Philly strip mall
shot on mamiya 645
2020