portfolio > photography

Mushroom
shot on mamiya 645
2020
Frost Aster II
shot on mamiya 645
2020
Frost Aster I
shot on mamiya 645
2020
Nettle-leaved goosefoot
shot on mamiya 645
2020
Common Purslane
shot on mamiya 645
2020
Nettle-leaved Goosefoot II
shot on mamiya 645
2020
Tree of Heaven, South Philadelphia
shot on mamiya 645
2020